STORITVE

Projektiranje

V podjetju Detajl infrastruktura d.o.o. izdelujemo vse vrste projektne dokumentacije:

 • Idejne zasnove
 • Idejne projekte
 • Projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Projekte za izvedbo
 • Projekte izvedenih del

... za projekte iz področja:

 • Inženirskih gradenj
  (ceste in druge javne prometne površine, vodooskrbne sisteme, kanalizacije in čiščenje odpadnih vod, objekte za odlaganje odpadkov,...)
 • Ureditve prostora
  (zunanje ureditev in ureditve funkcionalnega zemljišča ob objektih, športna igrišča,…)
 • Visokih gradenj
  načrte gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov

Skupaj s poslovnimi partnerji za naše projekte izdelujemo:

 • načrte arhitekture
 • načrte krajinske arhitekture
 • načrte električnih napeljav, naprav in opreme
 • načrte strojnih napeljav, naprav in opreme
 • načrte telekomunikacij
 • zasaditvene načrte
 • načrte odstranjevalnih del

Sami ali skupaj s poslovnimi partnerji v sklopu projektne dokumentacije izdelujemo tudi študije, ki so predpisane z zakonom ali posebnimi predpisi:

 • presoja vplivov na okolje
 • elaborat o varnosti in zdravju pri delu
 • študije in zasnove požarne varnosti
 • prometne študije
 • načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
 • konservatorski načrti
 • elaborat gradbene fizike
 • študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo
Detajl Infrastruktura d.o.o
Na Produ 13
5271 Vipava
Slovenja
T
+386 (0)5 36 550 12
M
+386 (0)41 558 252
F
+386 (0)5 36 550 14
E
info@detajl.eu
© 2014. Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada