Reference

Vodovodi

 • Vodovod Gora več odsekov
 • odovod Col
 • Vodovod Budanje
 • Vodovod Dolga Poljana
 • Vodovod Col - Malo Polje
 • Vodovod izvir Hublja – Lokavec

Kanalizacije

 • Kanalizacija odpadnih vod vasi Vrhpolje (ca 3,2 km kanalov)
 • Kanalizacija in ČN Col
 • Kanalizacija Dolga Poljana
 • Kanalizacija Budanje
 • Sanacija kanalizacije Ajdovščina desni breg reke Hubelj (ca 5 km fi 200 - 1400 mm)
 • Sanacija kanalizacije Ajdovščina levi breg reke Hubelj (ca 8 km fi 200 - 1400 mm)
 • IDP kanalizacij vasi v občini Postojna (ca 20 km kanalizacij in čistilnih naprav)
 • Kanalizacija Gradišče in Kosovelova (ca 4 km fekalnih kanalov)
 • Kanalizacija Žapuže in Kožmani (ca 3 km fekalnih kanalov)
 • Kabelska kanalizacija za potrebe optike (ca 8 km kanalov)

Komunalne ureditve območij kjer smo načrtovali vso potrebno infrastrukturo

 • komunalna ureditev obrtna cona pod letališčem v Ajdovščini
 • komunalna ureditev logističnega centra v Ajdovščini
 • komunalna ureditev stanovanjske soseske Gaberje
 • Komunalna infrastruktura industrijskih con V1, V2 in V3 v Vipavi (ceste, kanalizacije, vodovod,..)
 • Sanacija deponije gradbenega materiala ob gradnji HC Vipava – Razdrto (ca 800.000 m3 materiala)
 • Zazidalni načrt Voglje na Krasu (26 stanovanjskih objektov)
 • Zazidalni načrt Potoče (12 stanovanjskih objektov)
 • Ureditev mestnega trga v Idriji, za kar je pridobljeno najvišje urbanistično priznanje Max Fabiani
 • Ureditev Cankarjevega trga v Ajdovščini
 • Ureditev Slomškove in Štrancarjeve ter Levstikove ulice v Ajdovščini
 • Ureditev trga Pavla Rušta v Vipavi
 • Ureditev Cankarjevega trga in Blaževe ulice v Škofji loki
 • Rekonstrukcija Vilharjeve ulice v Ajdovščini
 • Rekonstrukcija Kraigherjeve ulice v Postojni
 • Komunalna infrastruktura  Novo naselje v Vipavi
 • Komunalna infrastruktura  starega vaškega jedra Vipavski Križ
 • Komunalna infrastruktura  starega vaškega jedra Podnanos

Načrtovanje ukrepov pred delovanjem voda

 • odvodnja zalednih vod za pokopališče v Ajdovščini
 • hidrološko hidravlična presoja Gaberščka v Gaberjah
 • Meteorni odvodnik ob objektu Bia Separations v Ajdovščini (fi cevi 1,7 m)

Ceste, poti

 • idejna rešitev variant tras državne ceste, ki je bila uničena preko plazu Stogovce (štiri variante dolžin od 2,5 km do 4 km)
 • cesta Brge (ca 1,4 km nove ceste)
 • Cesta Tevče (rekonstrukcija obstoječe ceste v dolžini 0,7 km)
 • Krožno križišče v centru Ajdovščine

Načrti gradbenih konstrukcij

 • Podružnična O. Š. Vrhpolje pri Vipavi
 • Brv za pešce čez reko Hubelj
 • Jeklena proizvodna hala Bomatik
 • Hala Stopar v Ajdovščini
 • Turistični center »Jezero« Kočevje
 • Glasbena šola in knjižnica – stari vrtec v Vipavi
 • Most čez Gacko v Vipavi
 • Most čez Gabršček v Gabrjah
 • Jeklen most čez reko Pivko v Postojnski jami

Za suhoparnim naštevanjem referenčnih objektov, ki so tudi izvedeni v zadovoljstvo naročnikov, so vključeni tudi mnogi objekti kot so: črpališča in razbremenilniki na kanalizaciji, vodohrani, raztežilniki, črpalne postaje, priključki, navezave, ... Prav tako ne naštevamo manjših objektov, kot so individualne hiše, manjše zunanje ureditve, enostavnejše rekonstrukcije cest in ulic, projekti mostov manjših razpetin in mnogih drugih objektov, ki pa še niso izvedeni (ureditev Mestnega trga v Škofji loki, ureditev mestnega jedra Kočevja, stanovanjska soseska Slejkoti,..).

Kot projektanti infrastrukture pa smo najbolj ponosni na majhen poseg:na rešitev zdravstvenega doma v Ajdovščini pred poplavami. Objekt leži v depresiji in klet je bila ob vsakem dežju poplavljena vsaj 20 let. Z reševanjem objekta se je ukvarjala cela kopica strokovnjakov, z mnogimi predlogi rešitev. Na koncu so povabili tudi nas. Z enostavnimi in poceni posegi na zunanji ureditvi sosednjih objektov in zdravstvenega doma smo odpravili omenjene težave v celoti!

Detajl Infrastruktura d.o.o
Na Produ 13
5271 Vipava
Slovenja
T
+386 (0)5 36 550 12
M
+386 (0)41 558 252
F
+386 (0)5 36 550 14
E
info@detajl.eu
© 2014. Vse pravice pridržave
Izdelava: Agencija Brigada